Realizácia programu spoločných opatrení v obci Jablonov

Obstarávateľ
Obec Jablonov
Hodnota
741 223 €
Popis zákazky
V extraviláne obce Jablonov je plánované vybudovanie poľných ciest a lesnej cesty.Návrh rieši :Výstavbu poľných ciestVýstavbu lesnej cestyRiešené územie sa nachádza v extraviláne obce Jablonov.Stavba je členená na stavebné objekty, a to :SO 111 Lesná cesta LC1Celková dĺžka lesnej cesty je 1465,30m.Navrhovaná kategória lesnej cesty: P5,0/30 jednopruhová s výhybňami, kdejazdné pruhy 1x4,00mnespevnená krajnica 2x0,50mvoľná šírka spolu 5,00mSO 121 Poľná cesta HPCCelková dĺžka lesnej cesty je 378,85.Navrhovaná kategória poľnej cesty: P4,0/30 jednopruhová s výhybňami, kdejazdné pruhy 1x3,00mnespevnená krajnica 2x0,50mvoľná šírka spolu 4,00mSO 122 Vozovka a krajnica poľnej cesty HPC7Šírka navrhovanej vozovky je premenlivej šírky 0,00m -1,47m a tvorí doplneniek navrhovanej vozovke poľnej cesty HPC7 v km 0,285 70 KÚ v obj. SO121, tak aby celkovápožadovaná šírka vozovky bola 3,00m.SO 131 Poľná cesta VPC1Rovnako aj výškové vedenie komunikácie rešpektuje morfológiu terénu resp. vedeniejestvujúcej poľnej cesty. Pozdĺžne sklony: smin=1,66%, smax=15,95%. Výškové oblúky:Rmin=200m , Rmax=1000mCelková dĺžka lesnej cesty je 574,32m.V rámci predmetnej stavby nie sú riešené technické zariadenia a prevádzkové súbory, nie súpredmetom objednávky.Postup výstavby bude rozdelený podľa jednotlivých stavebných objektov, ktoré budú uvedené do prevádzky po ich realizácií.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Štefan Blaško
obecjablonov@slovanet.sk
Telefón
+421534541363
Adresa
Obec Jablonov
Obecný úrad Jablonov 165, 053 03 Jablonov

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.