Lokálne opravy poškodených častí na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Piešťany

Obstarávateľ
Služby mesta Piešťany
Hodnota
207 000 €
Popis zákazky
Predmetom obstarávania sú Lokálne opravy poškodených častí na mestských komunikáciách a chodníkoch v mestePiešťany , v rámci operatívnej údržby , ktorá v sebe zahŕňa stavebnú údržbu na území mesta , ktoré sú v správe verejného obstarávateľa , v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách . Verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzača stavebne udržiavať chodníky a miestne komunikácie v takom stave , ktorý zabezpečí bezpečnú a plynulú premávku na nich . Predmetom technicko kvalitatívnych podmienok /TKP/ asfaltových vrstiev vozoviek pozemných komunikácií , ochranných a krytových vrstiev zo zmesi liatych asfaltov MA v zmysle STN 736122 STN EN 13108-6 určujú požiadavky na výber materiálových zložiek zmesi liateho asflatu v Časti 7 Liaty asfalt TKP MDPT z novembra 2010 vrátane dodávky , montáže a ocenených položiek popisu čiastkových opráv podľa priloženej tabuľky popisu prác /Príloha č. 1/ a súťažných podkladov . Predmetom zákazky je oprava mestských komunikácií I., II., III., IV triedy a nemotoristických komunikácií /chodníkov/ pozdĺž štátnych a zberných komunikácií pozostávajúcich z opráv prepadnutých častí komunikácií a chodníkov so zarezaním , s vybratím podkladu čím sa zabezpečí odvodnenie vozovky , oprava a vyčistenie uličných vpustí resp. vybudovanie novej dažďovej vpuste a napojením do verejnej kanalizácie , oprava prepadnutého a nerovného živičného povrchu vozovky so zarezaním a s vybratím podkladu , vybúraním , vyčistením , odvozom sute , uložením podkladových vrstiev so zhutnením , vyplnením podkladu betónovou zmesou , živičným postrekom , uložením lepenky , v miestach pripojení sa vloží asfaltová páska na spojenie jestvujúceho a nového krytu vozovky , s vybudovaním obrubníkov i pre imobilných , položením novej asfaltovej vrstvy , poplatkom za skládku , oprava poškodenej zámkovej dlažby na parkoviskách a chodníkoch , oprava cestných zariadení , oprava obrubníkov okolo stromového porastu lokálnych častí chodníkov v meste Piešťany . Verejný obstarávateľ bude zabezpečovať opravy s objemom prác na 80% zameraných na existujúce chodníky pre peších jej poškodených , prepadnutých lokálnych častí chodníkov po správcoch sietí ako sú /napr. plynári , vodári a pod./ chýbajúcich obrubníkov , stávajúcich stavebných zariadení , s vybudovaním bezbariérovej úpravy chodníkov pre imobilných , v súlade s popisom čiastkových opráv špecifikovaných v tabuľke popisu prác /Príloha č. 1/ .
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Monika Kováčová
marketing@sluzbymesta.sk
Telefón
+421337914110
Adresa
Služby mesta Piešťany
Piešťany