Telefónne služby pevnej a dátovej siete s telekomunikačnými zariadeniami a mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami

Obstarávateľ
Dopravný úrad
Hodnota
90 315 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie telekomunikačných a dátových služieb pevnej siete vrátane telekomunikačných zariadení a poskytovanie mobilných telekomunikačných a dátových služieb vrátane mobilných telekomunikačných zariadení. Zákazka je rozdelená na dve časti.Časť 1:Predmetom tejto časti zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných a dátových telekomunikačných služieb operátora prostredníctvom VPS, t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení. Pre verejného obstarávateľa je podstatné ponechať už existujúce telefónne čísla. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.Časť 2:Predmetom tejto časti zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných telekomunikačných služieb pevnej siete (dátových a hlasových) prostredníctvom kompatibilných a vhodných telekomunikačných zariadení poskytovateľa pevnej siete: Zriadenie a pripojenie do VPS, zriadenie pripojenia lokalít v mieste poskytovania služby u verejného obstarávateľa do VTS, prenájom koncových zariadení, prevádzkovanie a poskytovanie služby. Pre verejného obstarávateľa je podstatné ponechanie už existujúcich telefónnych čísel. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Telefónne služby a prenos údajov. (64210000)
Kontaktná osoba
,Ing. Marta Gajdošíková,Ing. Marián Šuna - vecná s
marta.gajdosikova@nsat.sk; marian.suna@nsat.sk
Telefón
+421248777507248777535
Adresa
Dopravný úrad
Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava vrátane jeho pracovísk