Oprava komunikácie Smrekovica

Obstarávateľ
Mesto Ružomberok
Hodnota
133 300 €
Popis zákazky
Predmetom súťaže je cena za 1m2 vozovky v rozsahu : úprava pôvodného asfaltového povrchu jestvujúcej komunikácie ako podkladu pre nové vrstvy (oprava výtlkov, oprava krajníc, frézovanie ) Postrek pod podkladnú vrstvu. Kladenie podkladnej vrstvy z asfaltu ACL 16 PMB modifik v hrúbke min 60 mm. Postrek pod obrusnú vrstvu. Kladenie obrusnej vrstvy z asfaltu ACO 11 modifik v hrúbke min 40 mm. Profil vozovky bez cestných obrubníkov. Oprava vozovky sa začína v úseku od 2.km (úsek od 0km odbočka z hl.cesty E77, po 2km sa nerealizuje) v dĺžke podľa vysúťaženého návrhu. Šírka profilu vozovky je 3,5 m.Technické požiadavky:Z dôvodu zabezpečenia technických a kvalitatívnych vlastností tovaru (minimálnej požadovanej teploty pri rozprestieraní asfaltovej zmesi ), verejný obstarávateľ požaduje aby vzdialenosť výrobne tovaru obaľovacieho centra uchádzača bola v maximálnej vzdialenosti do 60 km od príslušného strediska na miesto realizácie diela.) Prípadne 90 min od prípravy zmesi po jej spracovanie. Uchádzač uvedie lokalizáciu výrobne zmesi voči miestu realizácie pre ktoré predkladá ponuku. Predkladá vyhlásenie, že má funkčnú takúto výrobňu (obaľovacie centrum)
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Juraj Hrnčiar
hrnciar@ruzomberok.sk
Telefón
+421444314487
Adresa
Mesto Ružomberok
Mestský úrad Ružomberok, nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok