Reštaurátorské práce na archeologických nálezoch rímskych mozaík

Obstarávateľ
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Hodnota
98 796 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie reštaurátorských prác na archeologických nálezochrímskych mozaík situovaných v suteréne objektu Paláca Bratislavského hradu v súlades reštaurátorskou dokumentáciou - Návrhom na reštaurovanie nálezov v nádvorí hradua rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Bratislava. Podrobná špecifikácia predmetuzákazky je uvedená v reštaurátorskej dokumentácii, rozhodnutí Krajského pamiatkového úraduv Bratislave a vo výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
CPV kód
Reštaurovanie. (45454100)
Kontaktná osoba
JUDr. Martina Roštárová
martina.rostarova@nrsr.sk
Telefón
+421259722363
Adresa
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Námestie Alexandra Dubčeka 1, 812 80 Bratislava