Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy pre Mestskú časť Bratislava - Lamač

Obstarávateľ
Mestská časť Bratislava - Lamač
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie integrácie Informačného systému Mestskej časti Bratislava Lamač na Integrovanýinformačný systém Bratislavy (ďalej IIS BA) v rozsahu definovanom technickou špecifikáciou projektu elektronizácieslužieb bratislavskej samosprávy a jeho udržiavanie v legislatívnom súlade počas záručnej doby.
CPV kód
Služby informačných technológií: konzultácie, vývoj softvéru, internet a podpora. (72000000)
Kontaktná osoba
Martin Daniš
obstaravanie@vosk.sk
Telefón
+421904821118
Adresa
Mestská časť Bratislava - Lamač
VO SK, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava