Riadenie projektu - Topoľčianky – dobudovanie kanalizácie

Obstarávateľ
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Hodnota
0 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je riadenie projektu v mene Objednávateľa v súlade s Príručkou pre prijímateľa pre projekty spolufinancované z ERDF/KF, Usmernením riadiaceho orgánu k oprávnenosti výdavkov pre projekty financované z ERDF a KF v rámci Operačného programu Životné prostredie na programové obdobie 2007 - 2013 (viď www.opzp.sk) a v súlade s ďalšími usmerneniami poskytovateľa finančných prostriedkov/riadiaceho orgánu (ďalej len Poskytovateľ alebo RO) ohľadne vymedzenia činností a oprávnenosti výdavkov v rámci externého projektového manažmentu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch
CPV kód
Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo). (79400000)
Kontaktná osoba
Eva Senáriková
senarikova@aksenarikova.sk
Telefón
+421904888427
Adresa
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obstarávania s predmetom Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a súvisiace služby (podnikateľské poradenstvo).