Úprava aplikácií IIS-P pre optimalizovanú technickú IT infraštruktúru

Obstarávateľ
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Víťaz
AITEN, a.s.
Hodnota
255 980 €
Popis zákazky
Integrovaný informačný systém pre oblasť prevádzky (IIS-P) je špecializované softvérové riešenie pre podporu prevádzkových procesov v jadrových zariadeniach. Zabezpečuje automatizáciu činností a informačnú podporu pre procesy prevádzky spracovania RAO a nakladania s vyhoreným jadrovým palivom v spoločnosti. Prispôsobenie (update) aplikácií je vynútené zmenou systémového prostredia. Cieľom je prispôsobenie aplikácií pre prevádzku na novej infraštruktúre bez zmeny funkcionality z pohľadu používateľov, pri zachovaní schválených pracovných postupov, smerníc, v súlade s nariadením UJD, bez nutnosti preškolenia zamestnancov. Zásadnou požiadavkou je aj zachovanie všetkých užívateľských úprav jednotlivých modulov aplikácií a informačných systémov za účelom ochrany už vynaložených investícií na tieto úpravy ako i na samotný vývoj týchto riešení. Ďalšou požiadavkou je bezstratová migrácia dát do nového systémového prostredia.Plnenie predmetu zákazky zahŕňa :- vypracovanie plánu prispôsobenia a presunu informačných systémov,- vypracovanie detailného návrhu postupu prispôsobenia aplikácií IIS-P,- prispôsobenie aplikácií IIS-P pre optimalizovanú infraštruktúru,- uvedenie aktualizovaných aplikácií do prevádzky,- skúšobnú prevádzku,- aktualizáciu používateľskej a administrátorskej dokumentácie pre aplikácie IIS-P,- zaškolenie administrátorov.Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Služby súvisiace so softvérom. (72260000)
Kontaktná osoba
Ing. Petra Polakovičová
polakovicova.petra@javys.sk
Telefón
+421335315539
Adresa
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s., Tomášikova 22, 821 02 Bratislava