Obnova verejného osvetlenia v obci Hrabovka

Obstarávateľ
Obec Hrabovka
Hodnota
40 774 €
Popis zákazky
Technická špecifikácia návrhu rekonštrukcie VONa základe technického stavu a prevádzkových nákladov sústavy, navrhujeme situáciu riešiť obnovou, rekonštrukciou svetelnej sústavy verejného osvetlenia VO. Kategorizácia osvetľovaných komunikácií: Norma STN TR 13201-1: Výber tried osvetlenia definuje triedy osvetlenia nasledovne: a) Trieda ME určená pre vodičov motorových vozidiel ako používateľov pozemných komunikácií s definovanými jazdnými rýchlosťami. b) Triedy CE0 až CE5 určené taktiež pre vodičov motorových vozidiel, ale v kolíznych úsekoch, pri nákupných centrách, zložitých križovatkách, platia tiež pre cyklistov. c) Triedy S1-S7 a A1-A6 určené pre chodcov a cyklistov ako používateľov chodníkov a cyklistických komunikácií, núdzové pruhy, pešie zóny, parkoviská, školské dvory atď.d) Triedy ES1-ES9 sú doplnkové triedy pre osvetlenie v oblastiach s vyšším ako bežným rizikom kriminality. e) Triedy EV1 až EV6 sú doplnkové triedy pre objekty ako napr. mimoúrovňové križovatky.Podrobný opis prác, ktoré je potrebné vykonať je v Svetelnej štúdii s výkazom výmer, ktorá je prílohou súťažných podkladov. Ponuku je potrebné vypracovať podľa priloženého výkazu výmer v súlade so Svetelno- technickou štúdiou verejného osvetlenia a ponúkané tovary musia mať minimálne parametre uvedené v tejto štúdii. V prípade, že v Svetelnej štúdii, alebo výkaze výmer bude konkrétny typ tovaru, alebo výrobca je možné v ponuke použiť ekvivalentný tovar rovnakej, alebo vyššej kvality.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Eva Mráziková, starostka obce
obec.hrabovka@atlas.sk
Telefón
+421918693122
Adresa
Obec Hrabovka
Obec Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča