Rekonštrukcia verejného osvetlenia v meste Nováky

Obstarávateľ
Mesto Nováky
Hodnota
276 748 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s Rekonštrukciou jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia v meste Nováky. Zámerom projektu je splnenie technických noriem na osvetlenosti komunikácií, verejných priestranstiev, zníženie energetickej náročnosti osvetľovacej sústavy a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky a inštalácia riadiaceho systému. Pôvodná stará ústava verejného osvetlenia obsahovala 266 ks starých svietidiel na 262 svetelných miestach (na 4 svetelných miestach sú dve staré svietidla). Svetelno-technická štúdia uvažuje s modernizáciou týchto svetelných miest. Svietidlá budú vymenené a doplnené na 313 ks svetelných miestach. Na splnenie podmienok daných normou STN EN 13201 bude sústava doplnená o nové svetelné miesta na betónových stožiaroch v počte 51 ks (4 pôvodné svietidlá budú presunuté). Celkový počet svietidiel uvažovaných v svetleno-technickej štúdii pre splnenie svetelných podmienok bude 313 ks.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Elektroinštalačné práce. (45310000)
Kontaktná osoba
Mgr. Milan Oršula
munovaky@novaky.sk
Telefón
+421465121511
Adresa
Mesto Nováky
Mestský úrad, Nám. SNP 349/10, 972 71 Nováky