Modernizácia verejného osvetlenia v obci Oravská Polhora

Obstarávateľ
Obec Oravská Polhora
Hodnota
94 254 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa navrhnutého technického riešenia uvedeného v súťažnýchpodkladoch spojených so zámerom modernizácie verejného osvetlenia v obci Oravská Polhora na miestnychkomunikáciách. V rámci zákazky bude celkovo modernizovaných 113 svetelných bodov a doplnených 80 svetelnýchbodov. Pre osvetľovaciu sústavu sú z hľadiska účinnosti a životnosti vo verejnom osvetlení navrhnuté LED svietidlá. Vsúčasnosti je verejné osvetlenie umiestnené na podperných bodoch SSE a oceľových stĺpoch verejného osvetleniapatriacich obci. Pri sústavách s betónovými stožiarmi sú svietidlá väčšinou umiestnené na každom druhom stožiari.Rozstupy medzi svietidlami sú potom neúmerne veľké. Pre splnenie požiadaviek na osvetlenie je potrebné inštalovaniesvietidiel na každý takýto stožiar. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Michal Strnál
starosta@oravskapolhora.sk
Telefón
+421435521780
Adresa
Obec Oravská Polhora
Obecný úrad Oravská Polhora, č. 454, 029 47