Modernizácia verejného osvetlenia v obci Novoť

Obstarávateľ
Obec Novoť
Hodnota
414 294 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa navrhnutého technického riešenia uvedeného v súťažných podkladoch spojených so zámerom modernizácie verejného osvetlenia v obci Novoť. Jestvujúce rozvádzače v počte 3 kusy budú doplnené novou komunikačnou jednotkou 3G (GSM) pre spínanie a monitorovanie stavu VO. V rámci obnovy sústavy VO je navrhnuté vykonať modernizáciu na zariadeniach verejného osvetlenia vrátane doplnenia nových svetelných bodov. V rámci celej obce celkovo zmodernizovaním 378 ks svetelných bodov a doplnením 259 ks nových svetelných bodov, spolu 637 kusov svetelných bodov. Pre osvetľovaciu sústavu sú z hľadiska účinnosti a životnosti vo verejnom osvetlení navrhnuté LED svietidlá. V súčasnosti je v prevažnej časti obce verejné osvetlenie umiestnené na podperných bodoch SSE. Pri sústavách s betónovými stožiarmi sú svietidlá väčšinou umiestnené na každom druhom stožiari. Rozstupy medzi svietidlami sú potom neúmerne veľké. Pre splnenie požiadaviek na osvetlenie je potrebné inštalovanie svietidiel na každý takýto stožiar. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Dušan Jendrašík
prednosta@novot.sk
Telefón
+421435590215
Adresa
Obec Novoť
Obecný úrad Novoť 285, 029 55 Novoť