Realizácia 1. etapy športových ihrísk na ZŠ ul. Karpatská - Žilina

Obstarávateľ
Mesto Žilina
Hodnota
88 933 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vybudovanie viacúčelového ihriska s mantinelmi a záchytnou sieťou, ktoré bude využívané žiakmi základnej školy. Ihrisko má rozmer hracej plochy 32 x 15 m s výpustkami pre brány a povrch umelý trávnik s výškou vlasu 20-24mm. Hracia plocha je navrhnutá ako viacúčelová malý futbal, tenis a volejbal. Súčasťou je budovanie chodníkovej plochy a vonkajšie osvetlenie.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časť súťažných podkladov B.4 Technická správa a výkaz výmer. Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je potrebné upraviť položku vo formulári Výkaz výmer.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská. (45236110)
Kontaktná osoba
Mgr. Katarína Zahradníková
katarina.zahradnikova@zilina.sk
Telefón
+421417063110
Adresa
Mesto Žilina
Mestský úrad Žilina Námestie obetí komunizmu 1,011 31 Žilina