Výmena okien a vchodových dverí na mestských bytoch 1472 a 1441

Obstarávateľ
Mesto Topoľčany
Hodnota
83 573 €
Popis zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje vymeniť staré okná za nové plastové okná s parapetmi + výmenu vonkajších dverí za nové plastové dvere v zmysle špecifikácií. Zákazka pozostáva z demontáže starých okien a dverí, z odvozu a likvidácie starých okien, dverí a parapetov, z murárskych prác, z dodávky a montáže nových okien, dverí a vonkajších a vnútorných parapetov, presunov hmôt a ostatných nutných stavebných prác.Požadujeme min. 5-komorový profil bielej farby osadený izolačným dvojsklom so súčiniteľom prechodu tepla max. Ug= 1,1 W.m-2.K-1 a súčiniteľom prechodu tepla cez rám max.1,26 W.m-2.K-1.Bližšia špecifikácia stavebných prác sa nachádza vo výkaze výmer.Všetky výrobky a materiály je možné nahradiť podobným ekvivalentom pri zachovaní požadovaných parametrov, rozmerov a vlastnosti materiálov.Podrobnejšie údaje, grafické znázornenia a presnejšie rozčlenenie je obsiahnuté v situačnom nákrese.Súťažné podklady, výkaz výmer a výkresy je možné prevziať elektronicky na stránkewww.obstaravanie.topolcany.sk. Súťažné podklady sú spracované v slovenskom jazyku.Po registrácii resp. vyplnení jednoduchého formulára Vám bude zaslaný akceptačný kód na Vami zaslaný email, podktorým sa následne prihlásite. Pre opätovné prihlásenia používajte ten istý akceptačný kód a neregistrujte sa druhýkrát.
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Roman Kúdela
roman.kudela@topolcany.sk
Telefón
+421385340348
Adresa
Mesto Topoľčany
MsÚ Topoľčany, kancelária č.348