Rekonštrukciou verejného osvetlenia v mestských častiach ku kvalite bývania v Turzovke

Obstarávateľ
Mesto Turzovka
Hodnota
198 923 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky bolo uskutočnenie stavebných prác podľa navrhnutého technického riešenia uvedeného v súťažných podkladoch spojených so zámerom rekonštrukcie verejného osvetlenia v mestských častiach v Turzovke. V rámci rekonštrukcie budú využité jestvujúce podperné body NN rozvodu. V rámci rekonštrukcie bude inštalovaných 180 ks nových LED svietidiel. V rámci rekonštrukcie sústavy VO je navrhnuté použiť káblové vedenie CYKY-J 4x10 mm2 pre stožiarový rozvod, CYKY-J 3x1,5 mm2 pre napojenie svietidiel a AYKY-J 4x35 mm2 pre napojenie rozvádzačov z rozvodu NN. Na rekonštruovaných vzdušných vedeniach VO sú navrhnuté samonosné závesné káble s celoplastovou izoláciou NFA2X 2x16 mm2 , NFA2X, 4x16 mm2. V mestských častiach bude vymenené neizolované vzdušné vedenie za izolované v takýchto dĺžkach: kábel NFA2X 2x16mm2 4122 m a kábel NFA2X 4x16mm2 4032 m. Všetky pôvodné rozvádzače budú nahradené novými v celkovom počte 6 ks. Rozvádzač bude vybavený mikroprocesorovou jednotkou s vlastným softvérom, tak aby neboli ovplyvnené základne funkcie RVO pri výpadku GSM siete. RVO bude mať autonómne riadenie. Softvérová aplikácia umožňuje diaľkovo RVO programovať a meniť jej prevádzkové režimy a on-line sledovať prevádzkové stavy. Riešenie riadenia a správy verejného osvetlenia obce bude vychádzať z centralizovaného riadiacehosystému. Z jedného centralizovaného pracoviska bude možné ovládať celú sieť verejného osvetlenia. Softwarenainštalovaný na dispečingu bude komunikovať pomocou GSM modulov v RVO, s riadiacou jednotkou v zapínacom bode (RVO), ktorá bude zbierať dáta z jednotlivých meracích bodov.
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Marián Masnica, prednosta úradu
prednosta@turzovka.sk
Telefón
+421414209343
Adresa
Mesto Turzovka
Mestský úrad, Jašíkova 178, 023 54 Turzovka