Multifunkčné ihrisko z povrchom z umelej trávy a vonkajším osvetlením

Obstarávateľ
Mesto Holíč
Hodnota
73 645 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pod názvom Multifunkčné ihrisko s povrchom z umelej trávy a vonkajším osvetlením (ďalej iba multifunkčné ihrisko), v súlade a v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie stavby. Výstavba multifunkčného ihriska sa má z pohľadu užívania vybudovať ako viacúčelová plocha. Multifunkčné ihrisko je určené pre malý futbal, tenis, volejbal, (nohejbal, basketbal bez čiarovania). Rozmer hracej plochy multifunkčného ihriska je 33,00m x 18,00m + 2x vysunutá plocha na futbalové bránkoviská 5,36m x 1,45m. Celková hracia plocha ihriska je 594m + 15,544m bránkoviská. Ihrisko bude ohraničené oplotením výšky 3,00m a 5,00m, pozostávajúcim z obvodových sendvičových hliníkových mantinelov hrúbky 6mm, šírky 2200mm, výšky 1000mm, ktoré sú opatrené madlom, a ochranou sieťou do výšky 2,00m a 4,00m napnutej pomocou oceľového lanka na stĺpoch oplotenia osadených do výšky 3,00m a 5,00m kotvených v betónových základových pätkách. Povrch vlastnej hracej plochy bude tvorený umelou trávou a uložený na podklade zo zhutnenej kamennej drte a gumoasfaltu. Vonkajšie osvetlenie multifunkčného ihriska je riešené ako sústava osvetlenia vybudovaného na oceľových žiarovo zinkových pätkových stožiarov v minimálnej dĺžke 6,00m, s hrúbkou steny 3,5mm. Vrchol stožiara je opatrený montážnou konzolou pre montáž troch nových svietidiel. Na osvetlenie sa použijú výbojkové svietidlá pre plošné osvetlenie so svetelným zdrojom: vysokotlaková sodíková výbojka. Multifunkčné ihrisko je situované v rámci areálu ZŠ Školská, vo vzdialenosti 2,00m od jestvujúcej bežeckej rovinky a 10,00m od budovy školy. Multifunkčné ihrisko je ohraničené z východnej a severnej strany jestvujúcimi stavebnými objektmi, zo západnej strany bežeckou rovinkou a z južnej strany hranicou parcely. Situovanie vstupov na multifunkčné ihrisko je riešené z východnej strany, s ohľadom ku možnosti optimálneho prístupu na hraciu plochu.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Stavebné práce. (45000000)
Kontaktná osoba
Ing. Jana JURKOVIČOVÁ
jana.jurkovicova@holic.sk
Telefón
+421343210516
Adresa
Mesto Holíč
Mesto Holíč