MODERNIZÁCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA V OBCI KRIVÁŇ

Obstarávateľ
Obec Kriváň
Hodnota
108 048 €
Popis zákazky
Pôvodných 88 svietidiel bude vymenených za nové (niektoré presunuté na existujúce stožiare NN kde doteraz svietidlá neboli). Na splnenie podmienok daných normou STN EN 13201 bude sústava doplnená o nové svetelné miesta na betónových a drevených stožiaroch v počte 70 ks (pôvodne neosadené stožiare). Celkový počet svietidiel uvažovaných v svetelno-technickej štúdii pre splnenie svetelných podmienok je 158 ksPodrobné riešenie je spracované v Svetelno-technická štúdií a v rozpočte, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie vonkajších osvetľovacích zariadení. (45316100)
Kontaktná osoba
Anna Malatincová
anna.malatincova@obeckrivan.sk
Telefón
+421455466177
Adresa
Obec Kriváň
Kriváň č. 441, 962 04 Kriváň