Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Cestice

Obstarávateľ
Obec Cestice
Hodnota
1 711 945 €
Popis zákazky
Stavebný objekt pozostáva z poľných ciest rP-1, rP-2, rP-3, rP-4 rP-5, rP-6 časť 1, rP-6 časť 2 rP-7. Cestný objekt je súčasťou pozemnej komunikácie, ktorá zabezpečuje určité funkcie pri jej využívaní. Podľa povahy objektu sa rozlišujú : mosty, nadcestia, podcestia, priepusty, estakády, lávky, podchody, tunely, oporné, zárubné a obkladové múry, terasy, priecestia, prievozy, brody a galérie. Záujmové územie je charakteristické tým, že okrem pomerne hustej komunikačnej siete na poľnohospodárskej pôde nám územie pretína aj lesná cestná sieť s prislúchajúcimi objektmi. Cesty označené ako rP-1, rP-2, rP-3, rP-4 rP-5, rP-6 časť 1, rP-6 časť 2 rP-7sú novonavrhnuté cestné telesá. Na týchto cestách boli v súlade s vyššie citovanými technickými normami navrhnuté jednotlivé cestné objekty podľa potreby.Všetky cesty boli navrhnuté s asfaltovým povrchom. K cestám sú navrhované cestné objekty podľa potreby a okolitého terénu a spôsobu prístupnosti k budúcim navrhovaným parcelám RNS.rP-1 P 5.0/50806 mrP-2 P 5.0/501075 mrP-3 P 5.0/50 3713 mrP-4 P 5.0/50436 mrP-5 P 5.0/501176 mrP-6 P 5.0/5047,44 mrp-6 P 5.0/50 34,18 mrp-7 P 5.0/501039 m
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Ing. Róbert Grešov
ocu-cestice@stonline.sk
Telefón
+421554648207
Adresa
Obec Cestice
Obecný úrad, 044 71 Cestice 165

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Cestice

Obstarávania s predmetom Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.