Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Čabiny

Obstarávateľ
Obec Čabiny
Hodnota
2 328 294 €
Popis zákazky
Stavebný objekt pozostáva z poľných ciest nPp-30, rP-12, rPv-29, rP-16, rPv-21, rP-47, rP-26, rPv-48.Cestný objekt je súčasťou pozemnej komunikácie, ktorá zabezpečuje určité funkcie pri jej využívaní. Podľa povahy objektu sa rozlišujú : mosty, nadcestia, podcestia, priepusty, estakády, lávky, podchody, tunely, oporné, zárubné a obkladové múry, terasy, priecestia, prievozy, brody a galérie. Záujmové územie je charakteristické tým, že okrem pomerne hustej komunikačnej siete na poľnohospodárskej pôde nám územie pretína aj lesná cestná sieť s prislúchajúcimi objektmi. Cesty označené ako nPp-30, rP-12, rPv-29, rP-16, rPv-21, rP-47, rP-26, rPv-48 sú novo navrhované cestné telesá. Na týchto cestách boli v súlade s vyššie citovanými technickými normami navrhnuté jednotlivé cestné objekty podľa potreby.Všetky cesty boli navrhnuté s asfaltovým povrchom. K cestám sú navrhované cestné objekty podľa potreby a okolitého terénu a spôsobu prístupnosti k budúcim navrhovaným parcelám RNS.1 nPp-30hlavnánespevnenáAS1 260P 3.0/30návrh410 m2rP-12hlavnánespevnenáAS7 234P 4.0/30návrh1 388 m3rPv-29vedľajšia nespevnenáAS3 920P 5.0/30návrh755 m4rP-16hlavnánespevnenáAS5 035P 5.0/30návrh2 512 m5rPv-21vedľajšia nespevnenáAS3 310P 5.0/30návrh662 m6rP-47hlavnánespevnenáAS8 620P 5.0/30návrh1 724 m7rP-26hlavnánespevnenáAS12 040P 5.0/30návrh3 010 m8rPv-48vedľajšianespevnenáAS14 410P 5.0/30návrh2 882 m
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Milan Moroz
starostacabiny@centum.sk
Telefón
+421577397113
Adresa
Obec Čabiny
Obecný úrad, Čabiny 141 067 02 Čabiny

Zdieľať

Obstarávania s predmetom Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.