Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Marhaň

Obstarávateľ
Obec Marhaň
Hodnota
2 160 198 €
Popis zákazky
Stavebný objekt pozostáva z poľných ciest nP-5, nP-7, nP-11, Pv-3, Pv-4, nPv-8, nPv-9, nPv-10, nPv-12, nPv-13, nPv-14, nPp-15, nPp-16, nPv-17. Cestný objekt je súčasťou pozemnej komunikácie, ktorá zabezpečuje určité funkcie pri jej využívaní. Podľa povahy objektu sa rozlišujú : mosty, nadcestia, podcestia, priepusty, estakády, lávky, podchody, tunely, oporné, zárubné a obkladové múry, terasy, priecestia, prievozy, brody a galérie. Záujmové územie je charakteristické tým, že okrem pomerne hustej komunikačnej siete na poľnohospodárskej pôde nám územie pretína aj lesná cestná sieť s prislúchajúcimi objektmi. Poľné cesty s označením nP-5, nP-7, nP-11, Pv-3, Pv-4, nPv-8, nPv-9, nPv-10, nPv-12, nPv-13, nPv-14, nPp-15, nPp-16, nPv-17 sú novo navrhované cestné telesá. Na týchto cestách boli v súlade s vyššie citovanými technickými normami navrhnuté jednotlivé cestné objekty podľa potreby.Všetky cesty boli navrhnuté s asfaltovým povrchom. K cestám sú navrhované cestné objekty podľa potreby a okolitého terénu a spôsobu prístupnosti k budúcim navrhovaným parcelám RNS.nP-5hlavnáspevnenáAS6527,2P 4.0/30návrh1592 mrP-6hlavnáspevnenáAS12334,2P 6.0/40návrh2022 mnP-7hlavnáspevnenáAS5092,2P 4.0/30návrh1242 m nP-11hlavnáspevnenáAS6564,1P 4.0/30návrh1601 mPv-3vedľajšiaspevnenáAS1209P 3.0/30návrh390 mPv-4vedľajšiaspevnenáAS189,1P 3.0/30návrh61 mnPv-8vedľajšiaspevnenáAS2866,2P 5.0/40návrh562 mnPv-9vedľajšiaspevnenáAS3148,8P 4.0/30návrh768 mnPv-10vedľajšiaspevnenáAS2632,2P 4.0/30návrh642 mnPv-12vedľajšiaspevnenáAS6445,2P 4.0/30návrh1572 mnPv-13vedľajšiaspevnenáAS528,9P 4.0/30návrh129 mnPv-14vedľajšiaspevnenáAS1599P 4.0/30návrh390 m nPp-15vedľajšiaspevnenáAS1156,3P 3.0/30návrh373 mnPp-16vedľajšiaspevnenáAS775P 3.0/30návrh250 mnPv-17vedľajšiaspevnenáAS1053,7P 4.0/30návrh257 m
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Jozef Kuziak - starosta obce
obecmarhan@azet.sk
Telefón
+421903739322
Adresa
Obec Marhaň
Obecný úrad Marhaň, 086 45 Marhaň 36