Vybudovanie spoločných zariadení PÚ v obci Habura

Obstarávateľ
Obec Habura
Hodnota
3 446 270 €
Popis zákazky
Stavebný objekt pozostáva z poľných ciest rP-2, rP-9, nP-10, nPv-5, nPv13, n2L-2, rP-1. Cestný objekt je súčasťou pozemnej komunikácie, ktorá zabezpečuje určité funkcie pri jej využívaní. Podľa povahy objektu sa rozlišujú : mosty, nadcestia, podcestia, priepusty, estakády, lávky, podchody, tunely, oporné, zárubné a obkladové múry, terasy, priecestia, prievozy, brody a galérie. Záujmové územie je charakteristické tým, že okrem pomerne hustej komunikačnej siete na poľnohospodárskej pôde nám územie pretína aj lesná cestná sieť s prislúchajúcimi objektmi. Cesty označené ako rP-2, rP-9, nP-10, nPv-5, nPv13, n2L-2, rP-1 sú novo navrhované cestné telesá. Na týchto cestách boli v súlade s vyššie citovanými technickými normami navrhnuté jednotlivé cestné objekty podľa potreby.Všetky cesty boli navrhnuté s asfaltovým povrchom. K cestám sú navrhované cestné objekty podľa potreby a okolitého terénu a spôsobu prístupnosti k budúcim navrhovaným parcelám RNS.1rP-2hlavnáspevnenáAS10642P 6.0/40 1645,81 m2rP-9hlavnáspevnenáAS9854P 6.0/40 1562,59 m3nP-10hlavnáspevnenáAS14868P 6.0/40 2515,34 m4nPv-5vedľajšiaspevnenáAS14855P 4.0/30 2390,9 m5nPv-13vedľajšiaspevnenáAS3041P 4.0/30 454,03 m6n2L-2vedľajšiaspevnenáAS14701P 4.5/30 2040,94 m7rP-1hlavnáspevnenáAS23173,9P 6.0/40 3799 m
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Michal Prejsa
ocuhabura@centrum.sk
Telefón
+421577392200
Adresa
Obec Habura
Obecný úrad, 067 52 Habura 63

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Habura

Obstarávania s predmetom Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.