Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Orechová

Obstarávateľ
Obec Orechová
Hodnota
2 515 371 €
Popis zákazky
rP-1hlavnánespevnenáAS8638P 4.0/30návrh790 mrP-2hlavnánespevnenáAS2588P 4.0/30návrh345 mrP-4hlavnánespevnenáAS3139P 4.0/30návrh550 mrP-6hlavnánespevnenáAS1931P 4.0/30návrh320 mrP-8hlavnánespevnenáAS4673P 4.0/30návrh801 mrP-17hlavnánespevnenáAS4660P 4.0/30návrh800 mrP-18hlavnánespevnenáAS704P 4.0/30návrh118 mrP-19hlavnánespevnenáAS3392P 4.0/30návrh565 mrP-20hlavnánespevnenáAS754P 4.0/30návrh141 mnP-1hlavnánespevnenáAS8597P 4.0/30návrh1483 mnP-2hlavnánespevnenáAS3305P 4.0/30návrh1053 mnP-3hlavnánespevnenáAS901P 4.0/30návrh176 mnP-4hlavnánespevnenáAS5757P 4.0/30návrh929 mnPv-1vedľajšianespevnenáAS454P 3.5/30návrh93 mnPv-2vedľajšianespevnenáAS2407P 3.5/30návrh479 mnPv-3vedľajšianespevnenáAS4276P 3.5/30návrh890 mnPv-4vedľajšianespevnenáAS4290P 3.5/30návrh890 mnPv-5vedľajšianespevnenáAS988P 3.5/30návrh195 mnPv-6vedľajšianespevnenáAS1079P 3.5/30návrh210 mnPv-7vedľajšianespevnenáAS2069P 3.5/30návrh361 mnPv-8vedľajšianespevnenáAS771P 3.5/30návrh137 mCestný objekt je súčasťou pozemnej komunikácie, ktorá zabezpečuje určité funkcie pri jej využívaní. Podľa povahy objektu sa rozlišujú : mosty, nadcestia, podcestia, priepusty, estakády, lávky, podchody, tunely, oporné, zárubné a obkladové múry, terasy, priecestia, prievozy, brody a galérie. Záujmové územie je charakteristické tým, že okrem pomerne hustej komunikačnej siete na poľnohospodárskej pôde nám územie pretína aj lesná cestná sieť s prislúchajúcimi objektmi. Cesty označené ako rP-1, rP-2, rP-4, rP-6, rP-8, rP-17,rP-18, rP-19, rP-20, nP-1, nP-2, nP-3, nP-4, nPv-1, nPv2, nPv-3, nPv-4, nPv-5, nPv-6, nPv-7, nPv-8 sú novo navrhované cestné telesá. Na týchto cestách boli v súlade s vyššie citovanými technickými normami navrhnuté jednotlivé cestné objekty podľa potreby.Všetky cesty boli navrhnuté s asfaltovým povrchom. K cestám sú navrhované cestné objekty podľa potreby a okolitého terénu a spôsobu prístupnosti k budúcim navrhovaným parcelám RNS.
Elektronická aukcia
Áno
CPV kód
Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest. (45233000)
Kontaktná osoba
Mgr. Rastislav Repka
obecorechova@lekosonline.sk
Telefón
+421566522369
Adresa
Obec Orechová
Obecný úrad, 072 51 Orechová 57

Zdieľať

Ďalšie obstarávania subjektu Obec Orechová

Obstarávania s predmetom Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest.