Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Dolný Kubín

Obstarávateľ
Mesto Dolný Kubín
Hodnota
198 148 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác podľa navrhnutého technického riešenia uvedeného v súťažných podkladoch spojených so zámerom rekonštrukcie verejného osvetlenia mesta Dolný Kubín. V súčasnosti sústavu verejného osvetlenia mesta tvoria hlavne svietidlá s vysokotlakými sodíkovými výbojkami, ktoré však nevyhovujú požiadavkám pre svetelno-technické parametre sústavy verejného osvetlenia. V rámci rekonštrukcie verejného osvetlenia sa navrhuje inštalácia LED svietidiel. Svietidlá verejného osvetlenia sú umiestnené na betónových a železných stožiaroch vzdušného a zemného vedenia NN rozvodu v približnej výške 5 až 8 metrov. Stožiare, podperné body vzdušného vedenia, sú spoločné s elektroenergetickými rozvodmi a sú majetkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy alebo sú samostatné. Celkovo sa v meste nachádza 477 ks podperných bodov. Sústavu verejného osvetlenia mesta napájajú 4 ks rozvádzačov (RVO). Tieto budú nahradené za nové v plastovom prevedení pre osadenie na betónový stožiar alebo samostatne stojaci. Riadiaci systém efektívneho ovládania verejného osvetlenia bude umožňovať ovládať elektromerové rozvádzače verejného osvetlenia na diaľku a zároveň kontrolovať prevádzkové parametre siete verejného osvetlenia. Riadiaci systém efektívneho ovládania tvoria tri celku, a to riadiaci, dozorovaný a webový. Riadiaci celok pozostáva z riadiaceho modulu s GSM modemom a GPRS modemom. Dozorovaný celok pozostáva z jednotlivých RVO, ktoré sú vybavené riadiacou a dohľadovou časťou. Webový celok tvorí webové rozhranie, ktorým sa jednotlivé RVO nastavujú, spravujú, riadia a vykonáva dozor nad jeho časťami a meranými veličinami. Komunikácia medzi jednotlivými časťami cez sieť GSM, GPRS. Celý systém pracuje automaticky, bez potreby zásahu do jeho chodu. Systém je možné ovládať zo zariadenia s prístupom na internet a webovým prehliadačom alebo z bežného zariadenia zaslaním SMS. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Inštalovanie osvetlenia ciest. (45316110)
Kontaktná osoba
Ing. Ivan Moravčík
moravcik.ivo@gmail.com
Telefón
+421415003564
Adresa
Mesto Dolný Kubín
Borova 3295/36, 010 07 Žilina