Zimná údržba miestnych komunikácií II a III triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice Sídlisko KVP

Obstarávateľ
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Hodnota
95 000 €
Popis zákazky
Predmetom zákazky je vykonávanie služieb pre objednávateľa služby, špecifikované ako zimná údržba miestnych komunikácií II a III triedy, parkovísk, chodníkov, schodov a verejných priestranstiev na území Mestskej časti Košice Sídlisko KVP.Zimnou údržbou miestnych komunikácií sa pre účely tejto zákazky rozumie najmä odhŕňanie snehu, odstraňovanie ľadu a námrazy, posyp inertným a zmiešaným materiálom z ciest, chodníkov, parkovísk, schodov, plôch na zastávkach MHD, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev pre zabezpečenie zjazdnosti a schodnosti, ako aj všetky ostané činnosti a úkony tak, aby bola zabezpečená schodnosť a zjazdnosť na predmete zákazky.Zimná údržba komunikácií na území Mestskej časti Košice Sídlisko KVP, v správe objednávateľa bude zabezpečovaná v rozsahu:- strojné pluhovanie vozoviek, parkovísk, chodníkov, verejných priestranstiev, - ručné odhrňovanie snehu z chodníkov zo zámkovej dlažby, schodov, zastávok MHD, priechodov pre chodcov a verejných priestranstiev, - strojný posyp vozoviek, parkovísk, chodníkov, verejných priestranstiev, zastávok MHD,- ručný posyp dláždených chodníkov, schodov, zastávok MHD a priechodov pre chodcov,- ručné odstraňovanie ľadu,- odvoz snehu
Elektronická aukcia
Nie
CPV kód
Odpratávanie snehu. (90620000)
Kontaktná osoba
Ing. Viliam Guľa
vgula@mckvp.sk
Telefón
+421557890627
Adresa
Mestská časť Košice - Sídlisko KVP
Miestny Mestskej časti Košice - Sídlisko KVP, Mestská časť Košice - Sídlisko KVP, Tr. KVP 1, 040 23